Regulamin składkowy

Zarząd Klubu zwraca się z prośbą o dokonywanie wpłat składek do dnia 15 każdego miesiąca (przez 12 miesięcy w roku)na konto klubu :


Alior Bank 06 2490 0005 0000 4530 8752 7148
z dopiskiem „Darowizna na cele statutowe”
np: JAN KOWALSKI (JUNIORZY) – „Darowizna na cele statutowe” za m-c 11.2016.
Wysokość składki zawodniczej od 01.05.2022 wynosi 150,00 zł.

REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK ZAWODNICZYCH I CZŁONKOWSKICH KLUBU -UKS SZOPIENICE-

  1. – Opłacanie składek członkowskich i zawodniczych jest statutowym obowiązkiem każdego członka i zawodnika klubu. Zgodnie z rozdziałem 3 pkt.19 statutu klubu „każdy członek klubu UKS SZOPIENICE powinien systematycznie opłacać składki,wg niżej ustalonych zasad.
  2. – Składki członkowskie, zawodnicze i darowizny mogą być dokonywane wyłącznie na rachunek bankowy klubu.

3 – Składki zawodnicze winny być opłacane WYŁĄCZNIE poprzez system ProTrainUp. Pozostałe wpłaty na inne cele dokonujemy normalnie przelewem na konto bankowe.

 

  1. – Wysokość składki zawodniczej i członkowskiej ustala Walne Zebranie Zarządu i Członków Klubu.
  2. – Składka powinna być opłacona do dnia 15-go każdego miesiąca z góry.
  3. – Opłata składki zawodniczej jest stała i ilość odbytych treningów oraz obecności w miesiącu nie ma wpływu na jej wysokość.

– Składka zawodnicza nie jest opłatą za zajęcia treningowe.

– Opłata składki członkowskiej jest stała.

– Opłacanie składek zawodniczych i członkowskich jest potwierdzeniem przynależności do klubu.

  1. – Uczestniczący w zajęciach grup treningowych opłacają składki zawodnicze przez cały rok kalendarzowy.

– Członkowie klubu opłacają składki członkowskie przez cały rok kalendarzowy.

  1. – Dla trenującego rodzeństwa klub wprowadza następującą ulgę:

– Pierwsze dziecko opłaca składkę zawodniczą w wysokości 100 % ustalonej kwoty, każde następne dziecko jest zwolnione ze składki.

  1. – Obowiązująca składka zawodnicza nie może być bezwzględnie wymagana w stosunku do dzieci z rodzin o bardzo niskich dochodach.

– W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek rodzica/opiekuna zawodnika Zarząd Klubu może podjąć decyzję w sprawie obniżenia lub całkowitego odstąpienia od przekazywania miesięcznej składki na rzecz Klubu UKS SZOPIENICE po spełnieniu następujących warunków:

* Złożenia pisemnego wniosku z motywacją do Zarządu Klubu.

* Załączenia do wniosku:

– Zaświadczenia o dochodach obojga rodziców/opiekunów.

– W przypadku osoby bezrobotnej zaświadczenie z Powiatowego/Rejonowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu i pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych lub zaświadczenia o nie zarejestrowaniu i nie pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych.

O podjętej decyzji przez Zarząd Klubu wnioskodawca zostanie poinformowany do 30-tu dni od oddania wniosku.

W sytuacji pozytywnego rozpatrzenia wniosku na korzyść wnioskodawcy, podjęta decyzja ma zastosowanie przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Po tym okresie w razie konieczności można ponowić w/w procedurę.

  1. – Zaleganie we wpłatach 2 miesięcznych bez podania przyczyny skutkuje kolejno:

* Po 2 miesiącach – brakiem możliwości udziału w zawodach

* Po 3 miesiącach – brakiem możliwości udziału w treningach

* Po 4 miesiącach – wystawieniem wezwania do zapłaty

* W dalszej kolejności – wnioskiem o skreślenie z listy zawodników klubu zgodnie ze statutem, oraz dochodzeniem roszczeń na drodze sądowej.

– Nie opłacanie składek członkowskich przez 6 miesięcy (rozdział 3 pkt.20 statutu klubu)skutkuje ustaniem członkostwa w klubie.

  1. – Środki finansowe pochodzące ze składek przeznaczone są w szczególności na:

* Wynajem obiektów sportowych

* Wynagrodzenie trenerów

* Opłaty statutowe w związkach sportowych

* Administrację klubu