Regulamin składkowy

Zarząd Klubu zwraca się z prośbą o dokonywanie wpłat składek zawodniczych do dnia 20-stego każdego miesiąca (przez 12 miesięcy w roku).

Opłat dokonujemy  TYLKO I WYŁĄCZNIE, poprzez system ProTrainUp

Wysokość składki zawodniczej wynosi 150,00 zł.

REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK ZAWODNICZYCH I CZŁONKOWSKICH KLUBU -UKS SZOPIENICE-

 1. Opłacanie składek członkowskich i zawodniczych jest statutowym obowiązkiem każdego członka i zawodnika klubu. Zgodnie z rozdziałem 3 pkt.19 statutu klubu „każdy członek klubu UKS SZOPIENICE powinien systematycznie opłacać składki, wg niżej ustalonych zasad.
 2. Składki członkowskie, zawodnicze i darowizny mogą być dokonywane wyłącznie na rachunek bankowy klubu.
 3. Składki zawodnicze winny być opłacane WYŁĄCZNIE poprzez system ProTrainUp. Pozostałe wpłaty na inne cele dokonujemy normalnie przelewem na konto bankowe.
 4. Wysokość składki zawodniczej i członkowskiej ustala Walne Zebranie Zarządu i Członków Klubu.
 5. Składka powinna być opłacona do dnia 20-go każdego miesiąca z góry.
 6. Opłata składki zawodniczej jest stała i ilość odbytych treningów oraz obecności w miesiącu nie ma wpływu na jej wysokość.
  – Składka zawodnicza nie jest opłatą za zajęcia treningowe.
  – Opłata składki członkowskiej jest stała.
  – Opłacanie składek zawodniczych i członkowskich jest potwierdzeniem przynależności do klubu.
 7. Uczestniczący w zajęciach grup treningowych opłacają składki zawodnicze przez cały rok kalendarzowy.
  – Członkowie klubu opłacają składki członkowskie przez cały rok kalendarzowy.
 8. Dla trenującego rodzeństwa klub wprowadza następującą ulgę:
  – Pierwsze dziecko opłaca składkę zawodniczą w wysokości 100 % ustalonej kwoty, każde następne dziecko jest zwolnione ze składki.
 9. Obowiązująca składka zawodnicza nie może być bezwzględnie wymagana w stosunku do dzieci z rodzin o bardzo niskich dochodach.
  – W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek rodzica/opiekuna zawodnika Zarząd Klubu może podjąć decyzję w sprawie obniżenia lub całkowitego odstąpienia od przekazywania miesięcznej składki na rzecz Klubu UKS SZOPIENICE po spełnieniu następujących warunków:
  * Złożenia pisemnego wniosku z motywacją do Zarządu Klubu.
  * Załączenia do wniosku:
  – Zaświadczenia o dochodach obojga rodziców/opiekunów.
  – W przypadku osoby bezrobotnej zaświadczenie z Powiatowego/Rejonowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu i pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych lub zaświadczenia o nie zarejestrowaniu i nie pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych.
  O podjętej decyzji przez Zarząd Klubu wnioskodawca zostanie poinformowany do 30-tu dni od oddania wniosku.
  W sytuacji pozytywnego rozpatrzenia wniosku na korzyść wnioskodawcy, podjęta decyzja ma zastosowanie przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Po tym okresie w razie konieczności można ponowić w/w procedurę.
 10. Zaleganie we wpłatach 2 miesięcznych bez podania przyczyny skutkuje kolejno:
  * Po 2 miesiącach – brakiem możliwości udziału w zawodach
  * Po 3 miesiącach – brakiem możliwości udziału w treningach
  * Po 4 miesiącach – wystawieniem wezwania do zapłaty
  * W dalszej kolejności – wnioskiem o skreślenie z listy zawodników klubu zgodnie ze statutem, oraz dochodzeniem roszczeń na drodze sądowej.
  – Nie opłacanie składek członkowskich przez 6 miesięcy (rozdział 3 pkt.20 statutu klubu)skutkuje ustaniem członkostwa w klubie.
 11. Środki finansowe pochodzące ze składek przeznaczone są w szczególności na:
  * Wynajem obiektów sportowych
  * Wynagrodzenie trenerów
  * Opłaty statutowe w związkach sportowych
  * Administrację klubu